Projekti

Projekt suradnje “Zelena priča”

    • “ZELENA PRIČA” je projekt suradnje tri lokalne akcijske grupe, LAG-a Vallis Colapis, LAG-a Una i LAG-a Petrova Gora
    • Cilj projekta: Promocija i razvoj integrirane ponude ruralnog turizma.
    • Vrijednost projekta: 152.686,87 €
    • Izvor financiranja: Projekt je sufinanciran kroz Podmjeru 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” u okviru Mjere 19. “LEADER – CLLD” Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.
    • Opis projekta: Ulaganjem u opću rekreacijsku opremu na području provedbe projekta povećat će se atraktivnost područja kako za lokalno stanovništvo, tako za vikend turiste i rekreativce. Kroz operativni plan vrednovanja turističkog potencijala i organizirane edukacije,  predstavnici ciljanih skupina (predstavnici turističkih zajednica, nositelji poljoprivrednih gospodarstava i pružatelji usluga u turizmu) bit će educirani o selektivnim oblicima turizma i novim metodama iskorištavanja turističkog potencijala s naglaskom na samoodrživost. Pokretanjem digitalne televizije na kojoj će biti prikazivani prilozi o primjerima dobre prakse razvojnih lokalnih dionika, ali i sama turistička ponuda područja, povećat će se atraktivnost i prepoznatljivost područja provedbe projekta. Također, kroz edukacije kako interpretirati kulturno-povijesnu baštinu svog područja te edukacijom za turističke vodiče unaprijedit će se turistička ponuda i usluga na ruralnom području. Sve projektne aktivnosti doprinijet će multisektorskoj suradnji i povezivanju.