Novosti

OGLAS za prijam Radnica za potporu i podršku starijim osobama u nepovoljnom položaju na određeno radno vrijeme, projekt „KAD SE NAŠE RUKE SLOŽE 2“

Na temelju članka 20. Statuta Lokalne akcijske grupe Una predsjednica Lokalne akcijske grupe Una vezano uz provedbu projekta „Kad se naše ruke slože 2“, raspisuje

OGLAS za prijam Radnica za potporu i podršku starijim osobama u nepovoljnom položaju na određeno radno vrijeme,

projekt „KAD SE NAŠE RUKE SLOŽE 2“

Lokalna akcijska grupa Una provodi projekt „Kad se naše ruke slože 2“ u sklopu natječaja „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ koji je financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Partneri na provedbi projekta su Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak i Centar za socijalnu skrb Sisak.

1. RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU – 30 izvršiteljica

2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme – 6 mjeseci

3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme

4. Mjesto rada:  poslovi će se obavljati na području: Općine Dvor, Općine Hrvatska Dubica, Općine Majur, Općine Sunja i Grada Hrvatska Kostajnica
 
5. Opis poslova:

 • obavljanje kućanskih poslova (pospremanje kuće, donošenje ogrjeva, priprema obroka, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi),
 • nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć pri odlasku u šetnju
 • obavljanje drugih svakodnevnih poslova.

6.   Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
a) punoljetnost
b) hrvatsko državljanstvo
c) najviše završena srednja škola

d) da se vode u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a

7.  Kandidatkinje su dužne priložiti:

 1. prijava (vlastoručno potpisana zamolba)
 2. životopis
 3. presliku osobne iskaznice
 4. presliku dokaza o završenoj školi
 5. potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja nakon objave oglasa),
 6. potvrdu o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

NAPOMENA:

Prednost pri zapošljavanju imaju teže zapošljive/ranjive skupine u lokalnoj zajednici i to:

 • Ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada su: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice.
 • Osobe s manje od 15 godina staža mirovinskog osiguranja
 • Osobe čija kuća je stradala u potresu (u slučaju pozivanja na ovu prednost potrebno je dostaviti uvjerenje o stradanju)

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu, ukoliko se zatraži, predočiti u izvorniku.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na oglas.

Osobe koje podnesu potpunu i pravodobnu prijavu, u slučaju da se na temelju gore navedenih kriterija ne može odrediti prednost za zapošljavanje, bit će pozvane na testiranje o čemu će biti obaviještene telefonskim putem.

Vlastoručno potpisane prijave na oglas, potpisane od strane podnositeljice prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se neposredno (osobno) ili putem pošte preporučeno u roku od 14 dana od objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (zaključno do 20.12.2022.), s naznakom:

»Oglas za izbor radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju – ne otvarati«

 na adresu:

Lokalna akcijska grupa Una

Sv. Mihovila 2, Majur

44 430 Hrvatska Kostajnica

O rezultatima natječaja kandidatkinje će biti obaviještene.

Predsjednica

Klementina Karanović, mag.ing.agr.